Този сайт използва „Бисквитки“.
Те ни помагат да подобрим нашите услуги.
> общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ДЕФИНИЦИИ

    По смисъла на настоящите общи условия, под посочените думи и изрази следва да се разбира:
  • Общи условия – означава настоящите Общи условия
  • Доставчик – означава търговско дружество ВИТАСЛИМ ИНОВЕ ООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 200125430
  • Сайт – означава интернет адрес www.vitasliminnove.com.
  • Ползвател / Потребител – означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта

ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между ВИТАСЛИМ ИНОВЕ ООД, ЕИК 200125430, наричано по-долу ДОСТАВЧИК, от една страна, и лицата, ползващи сайта, наричани по-долу Ползватели/ Потребители, от друга страна.

Неразделна част от настоящите Общи условия е Политиката за събиране и защита на личните данни на ВИТАСЛИМ ИНОВЕ ООД.

Чл. 2 Тези условия са обвързващи за всички Потребители. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят се счита за уведомен и се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

Чл. 3 Информация за Доставчика съгласно Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: ВИТАСЛИМ ИНОВЕ ООД;
Седалище и адрес на управление (адрес на упражняване на дейността): гр. София 1113, бул. „Шипченски проход“ №18, Галакси Трейд Център, ет. 8, офис 802
Данни за кореспонденция /включително телефон и адрес на електронна поща/:
Търговски офис: 02/944 26 27
Рекламен офис: 02/862 49 72
За консултации: 02/962 84 24
E-mail: info@vitasliminnove.com
Вписан в Търговския регистър с ЕИК: 200125430;
Номер на удостоверение за администратор на личните данни: 407564

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46; факс: (02) 940 36 40
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: София 1000, бул. “Витоша” №18
Работно време на деловодство с външни лица 9-13 ч и 13.30-16 ч
Телефони: Деловодство: 02/9356 113
Факс: 02 980 73 15
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Уеб сайт: www.cpc.bg

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

    Чл. 4. Потребителите имат възможност да извършват следните действия:
  • Свободно да разглеждат съдържанието на интернет страницата;
  • Да преглеждат продуктите, внасяни и предлагани от Доставчика, и техните характеристики.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 5. За да използва САЙТА, не е необходимо Ползвателят да извършва регистрация в него.
Чл. 6. В случай, че желае да изпрати съобещение, Ползвателят следва да въведе име, фамилия, електронната си поща и телефонен номер.

ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 7. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът и упълномощените от него служители имат достъп до информацията, подадена при изпращането на съобщение през контактната форма.
Чл. 8. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от САЙТА за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от ВИТАСЛИМ ИНОВЕ ООД. Vitasliminnove.com уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
Чл. 9. Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни за целите на техническо управление на САЙТА и неговата база данни, установяване на контакт с Потребителя и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Потребителите, както и за измерване на ефективността на услугите на Доставчика, рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон или e-mail, както и други търговски съобщения.
Чл. 10. С приемането на общите условия Потребителят се съгласява, че във връзка с обработването на личните данни за посочените в чл. 33 цели Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.
Чл. 11. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни Потребителите могат да възразят срещу използването на личните данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг и да поискат тяхното заличаване, като изпратят писмено съобщение на имейл: gdpr@vitasliminnove.bg.
Чл. 12. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаване на директен мейлинг от страна на Доставчика, включващ информация за продукти, кампании и др., като изпрати съобщение за това на e-mail: gdpr@vitasliminnove.bg.
Чл. 13. Доставчикът може да използва бисквитки (cookies) в САЙТА. По този начин Доставчикът може да получи информация за държавата и града, в които Потребителят се намира; пола на Потребителя, устройството, операционната система и браузъра, които Потребителят използва по време на посещението си в сайта. Тези данни са обобщени заедно с данните на останалите посетители на сайта и чрез тях Потребителят не може да бъде персонално идентифициран. Получените данни служат за анализ на потребителското поведение в сайта на ВИТАСЛИМ ИНОВЕ ООД.
Чл. 14. Потребителят по всяко време може да забрани използването на cookies, като зададе съответните настройки в браузърът, който използва.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 15. Доставчикът има право едностранно и по всяко време да променя общите условия на настоящия САЙТ, като след промяната оповести датата на последната актуализация. Ако не е посочено друго, тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители.
Чл. 16. Задължение на Потребителя е да се запознае с актуалните общи условия за ползване на сайта.
Чл. 17. Промените на настоящите общи условия не засягат договорните отношения между Доставчика и Потребителя, възникнали преди промяната.

ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 18. Доставчикът не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на САЙТА. Доставчикът не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването ѝ от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
Чл. 19. Доставчикът не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта.
Чл. 20. Доставчикът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
Чл. 21. Доставчикът се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

ДРУГИ

Чл. 22. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
Чл. 23. vitasliminnove.com съдържа връзка към електронния магазин bemore.shop. Ако потребителите последват тази връзка, трябва да имат предвид, че bemore.shop има свои собствени Общи условия и Политика за поверителност и трябва да се запознаят с тях преди да използват сайта на електронния магазин.
Чл. 24. Доставчикът има право по всяко време, без нужда от уведомяване, да прекратява достъпа на Потребителя до САЙТА, ако Потребителят е в нарушение на настоящите общи условия. Доставчикът не носи отговорност за евентуални вреди и пропуснати ползи, настъпили във връзка с прекратяването на достъпа до САЙТА.
Чл. 25. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на Доставчика. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение от Доставчика.
Чл. 26. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
Чл. 27. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите общи условия не води до недействителност на останалите такива.
Чл. 28. За всички неуредени в тези общи условия въпроси се прилага действащото законодателство в Република България. За всички възникнали спорове при тълкуване настоящите общи условия и двете страни се задължават да положат усилия за тяхното разрешаване със споразумение, а когато това не е възможно, споровете да бъдат отнасяни към съответните компетентни органи.

Дата на последна промяна на общите условия: 22 март 2021г.